Data Fabric คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

สำหรับการจัดการ Data นั้นเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ หากมีการจัดการ Data อย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่หากข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ก็จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และอาจส่งผลทำให้นำข้อมูลมาใช้ได้ไม่เต็มที่ ซึ่ง Data Fabric สามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

Data Fabric คืออะไร?

สำหรับ Data ที่มีในปัจจุบันนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการจึงทำได้ยาก องค์กรไม่สามารถที่จะนำ Data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีการนำเอา Data Fabric ขึ้นมาใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ Data Fabric สามารถที่จะทำให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Data Fabric มีความเป็นอิสระต่อการใช้งาน กระบวนการ สถานที่ และสภาพแวดล้อม ส่งผลทำให้องค์กรนำเอา Data ออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Fabric มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

Data Ingestion

เป็นกระบวนการสำหรับนำเข้าข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มีการนำเข้ามาสำหรับการใช้งานนั้นจะต้องสามารถรองรับข้อมูลได้หลากหลาย ได้แก่ Structured Data และ Unstructured Data นอกจากนี้จะต้องสามารถรองรับที่มาของข้อมูลต่างๆได้จากหลายแหล่ง อย่างเช่น ข้อมูลที่มาจาก Server ที่อยู่ในองค์กร หรืออยู่บน cloud เพื่อเป็นการตอบสนองสำหรับความต้องการที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Data Processing

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่าง เพื่อที่จะสามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่มีความยากหรือเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆ ให้มีผลลัพธ์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

Data Management and Intelligence

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนสำหรับการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและช่วยรักษาความลับของข้อมูล

Data Orchestration

เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากเนื่องจากจะต้องมีการนำเอาทุกส่วนไปใช้ในกระบวนการ Integrating Data ,Cleansing Data และ Transforming Data เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data Discovery

เป็นการหาโอกาสใหม่ เพื่อทำการต่อยอดจากโครงสร้างของ Data Fabric เพื่อให้ธุรกิจนั้นได้ประโยชน์ใหม่ๆเข้ามา

Data Access

สำหรับ Data Access นั้นเป็นกระบวนการสำหรับการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา โดยจะต้องมีการกำหนดสิทธิสำหรับการเข้าถึงข้อมูลว่าแต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลระดับใดได้บ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยนั่นเอง

Data Fabric มีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้

เป็นการเพิ่มความสามารถสำหรับการดึง Data มาใช้ด้วยตัวเอง (Data Self-service)

ความสามารถสำหรับการทำ Data Self-service ทำให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในองค์กรมีการค้นหา Data ได้อย่างมีคุณภาพและมีความรวดเร็ว สามารถที่จะสำรวจ Data ได้นานมากขึ้น เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

สามารถจัดการเรื่อง Data Governance, Security, และ Protection ได้แบบอัตโนมัติ

เป็นกระบวนการที่ AI ทำงานแบบอัตโนมัติ มีความสามารถที่จะเข้าถึงและทำการดึงสาระสำคัญมาจากเอกสารพวกข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆออกมาเพื่อเป็นการสร้างนิยามและกฏในการทำ Data Governance ได้แบบอัตโนมัติ สามารถช่วยให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อบังคับในด้านธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง

จัดการด้าน Data Engineering ให้โดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการทำ Data Integration

ทำให้การส่งมอบ Data ภายในองค์กรดีมากยิ่งขึ้น แก้ปัญหาด้าน Data Integration ที่ไม่มีประสิทธิภาพให้หมดไป ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นการส่งมอบ Data ที่มีคุณภาพแก่องค์กร

ข้อมูลต่างๆที่หามาได้นั้นมีความสำคัญ ดังนั้นควรมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี และสามารถที่จะนำข้อมูลนั้นมาใช้โดยง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ก็จะทำให้การนำข้อมูลไปใช้มีความรวดเร็วและได้ประสิทธิภาพมากขึ้น